Wilhelmus fokwaarden april 2021
Wolfgang fokwaarden april 2012
Wilhelmus dtr bij Tseard Jetze en Irene Van der Ende
Wolfgang dtr bij Jurjen Osinga
Nieuwe cijfers Wilhelmus en Wolfgang